Узагальненні дані 01.11.2019 року запитів про доступ до публічної інформації у Черняхівській районній раді за січень- жовтень 2019 року

Узагальненні дані 01.11.2019 року запитів про доступ до публічної інформації у Черняхівській районній раді за січень- жовтень 2019 року

№ 69 від 15.08.2019 р. «Про внесення змін до розпоряджень голови районної ради № 151 та 152 від 27.12.2018 р.»

Про забезпечення виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” у виконавчому апараті районної ради

Розпорядження голови ради №33 від 01.08.2013 р.

розпорядження голови районної ради

 

ЧЕРНЯХІВСЬКА РАЙОННА РАДА

 Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної ради

 від 25 липня 2011 року  № 20

Про заходи щодо забезпечення

 доступу до публічної інформації

     З метою забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» у виконавчому апараті районної ради, керуючись статтею 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Визначити :

1.1. Організаційний віділ виконавчого апарату районної ради відповідальним за реєстрацію у встановленому порядку і облік запитів на інформацію та за надання консультацій під час оформлення запитів на інформацію.

1.2. Керуючого справами виконавчого апарату районної ради Жилінського  М.І., головного спеціаліста з питань роботи із зверненнями громадян та ведення діловодства районної ради Писаренко І.А. відповідальними за попередній розгляд, опрацювання, організацію доступу до публічної інформації, систематизацію, аналіз та контроль за своєчасним наданням відповідей на запити на інформацію, що надходять до районної ради.

2. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію, затвердити форму запиту на інформацію  згідно з додатком 1.

3. Затвердити інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію та отримання відповіді на інформаційний запит згідно з додатком 2.

4. Заступнику голови районної ради Троценку В.Р., керуючому справами виконавчого апарату районної ради Жилінському М.І., завідуючому організаційного відділу виконавчого апарату районної ради Іванюсі В.І. визначити спеціальне місце для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, їх копіями, обладнати його відповідною оргтехнікою.

5. Заступнику голови районної ради Троценку В.Р., керуючому справами виконавчого апарату районної ради Жилінському М.І., завідуючій організаційним відділом виконавчого апарату районної ради Іванюсі В.І., головному спеціалісту з питань роботи із зверненнями громадян та ведення діловодства районної ради Писаренко І.А., головному спеціалісту з питань зв’язків з територіальними громадами, органами місцевого самоврядування і місцевою державною адміністрацією та з питань адміністративно – територіального устрою Дейнеко Т.В.:

5.1. Вести з метою доступу до публічної інформації та її збереження облік документів, що містять публічну інформацію, забезпечити обов’язкову реєстрацію в цій системі таких документів та надання доступу до них за запитами, оприлюднення зазначеної інформації на офіційному веб – сайті Черняхівської районної ради та внести пропозиції щодо створення інформаційного стенду районної ради.

5.2. Запровадити облік запитів на інформацію на електронних та паперових носіях.

5.3. Забезпечувати своєчасне оприлюднення проектів рішень районної ради, прийнятих рішень ради та розпоряджень голови районної ради, а також систематичне і оперативне оприлюднення та оновлення інформації про діяльність районної ради.

5.4. Забезпечити відкриття та  вдосконалення функціонування офіційного веб – сайту районної ради у мережі Інтернет.

5.5. Забезпечити оприлюднення на інформаційному стенді районної ради або офіційному веб – сайті районної ради інформації, зазначеної у статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», форм запитів на інформацію.

5.6. Внести зміни до розпорядження голови районної ради “Про функціональні обов’язки працівників виконавчого апарату районної ради” № 5-к від 4 січня 2011 року, де передбачити здійснення функцій, визначених у даному розпорядженні.

6. Керуючому справами виконавчого апарату районної ради Жилінському М.І. та завідуючій організаційним відділом виконавчого апарату районної ради Іванюсі В.І. визначити перелік відомостей, що становлять службову інформацію, якою володіє районна рада і яка використовується в районній раді.

 7. Керуючому справами виконавчого апарату районної ради Жилінському М.І., головному бухгалтеру виконавчого аппарату районної ради Довжаниці О.Г.  :

 7.1. Після затвердження Кабінетом Міністрів України граничних норм витрат на копіювання та друк документів внести пропозиції щодо визначення розміру фактичних витрат на виготовлення виконавчим апаратом копій документів обсягом більш як 10 сторінок, що надаються при задоволенні запиту на інформацію, та порядку їх зарахування.

7.2. Внести пропозиції щодо забезпечення фінансування витрат, пов’язаних із виконанням Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 8. Заступнику голови районної ради  Троценку В.Р. організувати проведення навчання працівників виконавчого апарату з питань забезпечення доступу до публічної інформації.

9. Ознайомити з даним розпорядженням всіх працівників виконавчого аппарату районної ради під розпис. 

10. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної ради Троценка В.Р. та керуючого справами виконавчого аппарату районної ради Жилінського М.І.

 В.о. голови ради                                                          В.Р. Троценко

Додаток 1

до розпорядження

голови районної ради  

від 25.07.2011 р. № 20  

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

Розпорядник інформації: Черняхівська районна рада Комуголові Черняхівської районної ради Рибак Н.І.

 

П.І.Б. запитувача (назва юридичної  особи, об’єднання громадян)  
Адреса запитувача (домашня, юридична)  
П.І.Б. представника запитувача,  посада (для юридичних осіб та об’єднань громадян)  

 

Загальний опис необхідної  інформації  
або
Вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит  

  

Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:
Поштою  /Вказати поштову адресу/
Факсом /Вказати номер факсу/
Електронною поштою /Вказати E-mail/

 

Підкреслити обрану категорію

 

Контактний телефон  
Дата запиту  
Підпис  

 

 Зареєстровано ________________________________________

 В.о. голови ради                                                                   В.Р. Троценко

 

Додаток 2

до розпорядження

голови районної ради

від 25.07.2011 р. № 20

 ІНСТРУКЦІЯ

щодо процедури подання запиту на інформацію та отримання відповіді на інформаційний запит 

1. Загальні положення

 

1.1. Ця інструкція регламентує порядок оформлення, реєстрації, обробки та надання відповідей на інформаційні запити відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

1.2. Запити на інформацію оформлюються державною мовою.

 2. Приймання та  реєстрація запитів на інформацію

 2.1. Запити на інформацію можуть подаватись заявником особисто, поштою, факсом або електронною поштою.

2.2. Непідписані, незасвідчені, пошкоджені або надіслані не за адресою запити повертаються відправнику або пересилаються адресатові.

2.3. Не приймаються до розгляду запити без ідентифікації автора такого запиту.

2.4. Запити на інформацію можуть подаватись заявником особисто, поштою, факсом або електронною поштою.

2.5. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію, ці запити оформлюються на бланках відповідно до затверджених розпорядженням голови районної ради форм запитів на інформацію від фізичної, юридичної осіб та об’єднань громадян. Запитувачі мають право надавати запити, оформлені за довільною формою.

2.6. Усі запити на інформацію, що надходять на адресу районної ради, приймаються централізовано головним спеціалістом з питань роботи із зверненнями громадян та ведення діловодства районної ради , реєструються та терміново передаються керуючому справами виконавчого апарату районної ради Жилінському М.І. або особі, що його замінює.

2.7. Запити на інформацію реєструються в книзі обліку запитів на публічну інформацію відповідно до часу їх надходження.

2.8. Датою надходження запиту на інформацію до Черняхівської районної ради є дата реєстрації запиту в книзі обліку запитів на публічну інформацію.

3. Розгляд запитів на інформацію та підготовка відповідей на них

 3.1. Попередній розгляд запитів на інформацію проводить керуючий справами виконавчого апарату районної ради або особа, яка його замінює, невідкладно з часу надходження такого запиту, готує проект резолюції голови ради із зазначенням терміну виконання та терміново подає його на розгляд голові ради.

3.2. Після визначення головою ради виконавця запиту на інформацію  запит терміново передається виконавцю для його розгляду та підготовки необхідної відповіді.

3.3. Термін надання відповіді на інформаційний запит складає п’ять робочих днів.

3.4. У разі необхідності опрацювання великого обсягу інформації, термін підготовки відповіді на запит може бути продовжено до 20 робочих днів, про що у 5-денний термін з моменту надходження запиту повідомляється заявнику.

3.5. Підготовлена відповідь на інформаційний запит надається заявнику відповідно до вказаного ним способу: особисто, поштою, факсом, електронною поштою з відповідною реєстрацією в електронній базі обліку запитів на інформацію.

3.6. Датою надання відповіді на інформаційний запит є дата реєстрації цієї відповіді в книзі обліку запитів на публічну інформацію. 

4. Систематизація, аналіз та контроль за своєчасним наданням відповідей на запити на інформацію

 4.1. Організаційний відділ виконавчого апарату районної ради, керуючий справами виконавчого апарату районної ради,  проводять систематизацію, аналіз та контроль за своєчасним наданням відповідей на запити на інформацію, що надходять до районної ради, та щомісячно оприлюднюють її на веб – сайті районної ради або на інформаційному стенді районної ради.

4.2. Головний спеціаліст з питань роботи із зверненнями громадян та ведення діловодства районної ради завчасно попереджає виконавця відповіді на запит про термін надання такої відповіді.

 

В.о. голови ради                                                              В.Р. Троценко

 

 

 

Графік прийому запитувачів публічної інформації

 

         Робота із запитувачами інформації проводиться у робочий час

 

Понеділок – п’ятниця                                       з 8.00 – 17.00

                                                   

                                                

Обідня перерва                                                   з 13.00 – 14.00

 

Прийом запитувачів інформації проводиться головним спеціалістом з питань роботи із зверненнями громадян та ведення діловодства районної ради Писаренко І.А. в кабінеті організаційного відділу районної ради.

Доступ до публічної інформації

 З метою впровадження європейських стандартів щодо відкритості і прозорості в роботі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», виконуючий обов’язки голови районної ради, заступник голови районної ради Троценко В.Р. підписав розпорядження, згідно з яким в районній раді створено належні умови для забезпечення доступу запитувачів до інформації, зокрема: визначено відповідальних осіб для забезпечення доступу запитувачів до інформації, обладнано місця для роботи запитувачів до інформації.

Ці та інші заходи покликані забезпечити реалізацію конституційних прав громадян вільно збирати, використовувати та поширювати інформацію.

Районна рада здійснює надання публічної інформації у відповідь на інформаційні запити громадян.

Інформаційний запит до інформації складається у довільній формі або за затвердженою формою.

Для оформлення інформаційного запиту належить вказати:

1)                           ім’я та прізвище запитувача до інформації, поштову адресу або адресу електронної пошти, контактний телефон;

2)                           опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3)                           підпис і дату.

Інформаційний запит до інформації оформляється письмово.

Його можна надіслати листом, електронною поштою чи принести особисто  за адресою: 12301, смт Черняхів, Майдан Рад,1, Черняхівська районна рада.

Електронна пошта: ChernyahivRayrada@yandex.ru

 Тел.(факс): (04134) 4-11-76

Згідно із Законом публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, яка була отримана чи створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

 

Відмова у наданні запиту на інформацію

Районна рада як розпорядник інформації має право відмовити у задоволенні запиту на інформацію у випадках, передбачених статтею 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», зокрема, якщо:

– районна рада не володіє і не зобов’язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

– інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 вказаного Закону;

– не дотримано вимог щодо запиту на інформацію (вимоги викладені вище).